اختلال افسرده خویی:

خلق افسرده مزمن حداقل بمدت ۲سال

احساس بیکفایتی

احساس گناه .
تحریک پذیری .
خشم .
گوشه گیری از اجتماع .
فقدان علاقه و بی میلی در
فعالیت و تلاش

صبح ها حالشان بهتر است و
عصرها بدتر میشوند

بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانپزشک ایران
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران