افسردگی در کودکان و نوجوانان: ترس از مدرسه چسبندگی اغراقی به والدین افت تحصیلی سوء مصرف مواد رفتار ضد اجتماعی هرج و مرج طلبی جنسی بهترین متخصص روانپزشکیبهترین متخصص اعصاب و روانبهترین روانپزشکبهترین روانپزشک دنیابهترین متخصص روانپزشکی دنیابهترین روانشناس دنیابهترین روانپزشک جهانبهترین
ادامه مطلب

دکترکامران خوشنودی: بیشتر مواقع دیده شده است که تعدادى ازدانش آموزان یا دانشجویان به رغم آمادگى قابل توجه براى امتحان به دلیل استرس فراوان در جلسه امتحان قادر به پاسخ دادن نمی باشند. استرس و فشار روانی در زمان امتحان مسئله ای
ادامه مطلب