افسردگی در کودکان و نوجوانان: ترس از مدرسه چسبندگی اغراقی به والدین افت تحصیلی سوء مصرف مواد رفتار ضد اجتماعی هرج و مرج طلبی جنسی بهترین متخصص روانپزشکیبهترین متخصص اعصاب و روانبهترین روانپزشکبهترین روانپزشک دنیابهترین متخصص روانپزشکی دنیابهترین روانشناس دنیابهترین روانپزشک جهانبهترین
ادامه مطلب

ملاک های تشخیص افسردگی اساسی الف-۵تا(یابیشتر) از علائم زیر در یک دوره ۲هفته ای وجود داشته اندو نشان دهنده تغییر سطح کارکرد قبلی هستند.حداقل یکی از علائم به صورت ۱)خلق افسرده۲)ازدست دادن علاقه و لذت است.توجه علائمی را که آشکارا ناشی از
ادامه مطلب

هذیان : عبارت است از یک فکر یا باور غلط و غیر قابل تردید که منطبق بر زمینه تحصیلی؛فرهنگی؛و اجتماعی فرد نیست و علیرغم ارائه قرائن متضاد تغییری نمیکند. انواعی از هذیان: گزند و آسیب انتساب بیوفایی ؛حسادت بزرگ منشی عشقی خودبیمارانگاری
ادامه مطلب

ایلوژن(illusion) درک اشتباهی از محرک خارجی بخودی خود بیمارگونه نیست و هرکسی ممکن است آنرا تجربه کند بهترین متخصص روانپزشکی بهترین متخصص اعصاب و روان بهترین روانپزشک بهترین روانپزشک دنیا بهترین متخصص روانپزشکی دنیا بهترین روانشناس دنیا بهترین روانپزشک جهان بهترین متخصص
ادامه مطلب