اگر دارو توسط روانپزشک معالج براساس معاینات بالینی و آزمایشات اولیه انتخاب و تجویز شود طبق برنامه مشخص برای زمان مشخصی تجویز شده و بعد طبق برنامه مشخص و دقیق توسط روانپزشک معالج طبق بررسی ها و آزمایشات دوره ای و تکمیلی
ادامه مطلب