افسردگی در  افراد مسن وسالمندان:

۱-اضطراب،
۲-تحریک پذیری، و عصبانیت و بدخلقی
۳-ضعف و سستی،
۴-شکایات متعدد جسمانی
۵-سالمندان خلق افسرده را کمتر بیان میکنند لذا تشخیص افسردگی در آنها دشوارتر است

بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانپزشک ایران
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران