توهم:
درک بدون محرک
توهم درکی است که در غیاب یک محرک خارجی بر اعضای حسی ظاهر شده و کیفیت مشابه درک واقعی دارد
یعنی ناخواسته و غیر ارادی است
خودبخود ظاهر شده و توسط فرد قابل کنترل نیست.
انواع توهم
بینایی
شنیداری
لامسه
بویایی
چشایی

بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانپزشک ایران
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران