خلق(MOOD):

خلق عبارت است از وضعیت هیجانی درونی بیمار که به وسیله بیمار گزازش میشود و آثار آن توسط دیگران قابل مشاهده است.
خلق یک وضعیت پایا و مستمر بوده و بر تجربه کلی شخص تأثیر میگذارد.
به عبارتی خلق تمامی وضعیت روانی فرد (تفکر,ادراک,تکلم و…)را تحت تاثیر قرار میدهد
خلق نرمال:
در این حالت فرد طیف تغییرات خلق نرمال را تجربه میکند.
خلق افسرده:
خلق افسرده با ناامیدی دلتنگی
و انفعال مشخص میشود
فرد احساس غمگینی تنهایی و دلشکستگی میکند
خلق سرخوش:
احساس سرخوشی قابل ملاحظه است

بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانپزشک ایران
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران