هذیان :
عبارت است از یک فکر یا باور غلط و غیر قابل تردید که منطبق بر زمینه تحصیلی؛فرهنگی؛و اجتماعی فرد نیست و علیرغم ارائه قرائن متضاد تغییری نمیکند.

انواعی از هذیان:

گزند و آسیب

انتساب

بیوفایی ؛حسادت

بزرگ منشی

عشقی

خودبیمارانگاری

بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانپزشک ایران
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران