اختلال دو قطبی نوع ۱

یک دوره مشخص شیدایی
طبق ملاک های ذیل:

الف-یک دوره مشخص خلق بالا یا تحریک پذیر حداقل ۱هفته

ب-همزمان سه مورد یا بیشتر از موارد ذیل همراه باشد
۱-افزایش اعتماد به نفس یا
خود بزرگ بینی

۲-کاهش نیاز به خواب

۳-پرحرفی

۴-پرش افکار

۵-حواس پرتی

۶-افزایش رفتار هدفدار

۷-درگیری مفرط با فعالیتهای لذت بخشی که احتمال نتایج دردناک آنها زیاد است.(ولخرجی بی مهابا.
بی احتیاطی های جنسی.
سرمایه گذاری های جاهلانه)

ج-ملاکها در برگیرنده اختلال دوقطبی مختلط نباشد

د-شدت اختلال باعث تخریب قابل ملاحظه کارکرد شغلی  و اجتماعی شود

ه-علائم ناشی از مواد و یا بیماریهای عمومی پزشکی نباشد.

بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانپزشک ایران
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران