اختلال شخصیت اجتنابی:
مهارشدگی اجتماعی ، احساس بی کفایتی و حساسیت مفرط به انتقاد
ترس از طرد و انتقاد و عدم پذیرش
محتاط در روابط با دیگران میترسند مورد تمسخر و تحقیر قرار بگیرند
اشتغال ذهنی با طرد و انتقاد دیگران
خود را نالایق و پایینتر از دیگران میدانند
بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانشناس ایران
بهترین روانشناس تهران
بهترین روانشناس کرج
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران
بهترین روانپزشک تهران
بهترین روانپزشک کرج