اختلال شخصیت اسکیزوتایپی:
شامل رفتار ،کلام ،تفکر،و ادراک عجیب و غریب است
اغلب منزوی بوده و ظاهر غیر عادی و عجیب و غریب دارند
بدگمان و باورهای عجیب و غریب و تفکر جادویی(انرژی درمانی،
تله پاتی،حس ششم،فرادرمانی،فکر خوانی،خرافاتی)
کلام مبهم اضطراب شدید ،و اختلالات درکی(مانند ایلوزیون)دارند
برخلاف اسکیزوفرنیا هذیان واقعی ندارندهرچند یاداور اسکیزوفرنیاهستند
بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانشناس ایران
بهترین روانشناس تهران
بهترین روانشناس کرج
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران
بهترین روانپزشک تهران
بهترین روانپزشک کرج