اختلال شخصیت اسکیزوئید:

ازروابط نزدیک از جمله عضو خانواده بودن نه لذت میبرند نه تمایل دارند
فعالیتشان انفرادی است
غیر بستگان درجه اول دوست صمیمی ندارند
به تمجید و انتقاد دیگران بیتفاوتند
از نظر عاطفی سرد ند
شوخ طبع نیستند
فعالیت های محدودی برایشان لذتبخش است
بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانشناس ایران
بهترین روانشناس تهران
بهترین روانشناس کرج
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران
بهترین روانپزشک تهران
بهترین روانپزشک کرج