اختلال شخصیت خودشیفته(نارسیسیست)
تکبر ،نیاز به تمجید،فقدان همدلی
نیازمند تمجید افراطی
احساس محق بودن
استثمارگر در روابط بین فردی
حسود خودپسند و مغرور
اعتقاد دارند ویژه و منحصر به فردند
اشتغال ذهنی با موفقیت ، قدرت، استعداد، زیبایی
انکار بیماریهای فیزیکی خود
بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانشناس ایران
بهترین روانشناس تهران
بهترین روانشناس کرج
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران
بهترین روانپزشک تهران
بهترین روانپزشک کرج