اختلال شخصیت ضد اجتماعی(انتی سوشیال-سایکوپت):
بی اعتنایی و زیرپا گذاشتن حقوق دیگران از ۱۵ سالگی شروع میشود
توانایی تطابق با موازین اجتماعی و رفتار قانونمند را ندارند
بنابراین مدام درگیری با قانون و دستگیری رادارند
فریبکاری و دروغگویی اسامی مستعار و کلاهبرداری برای نفع و لذت شخصی
رفتار تکانشی و عدم توانایی برنامه ریزی
تحریک پذیری پرخاشگری ودرگیری
بی احتیاط در مورد سلامت خود و دیگران
عدم ثبات شغلی و پایبندی به تعهدات مالی
عدم احساس پشیمانی
آزار بدرفتاری و سرقت
بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانشناس ایران
بهترین روانشناس تهران
بهترین روانشناس کرج
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران
بهترین روانپزشک تهران
بهترین روانپزشک کرج