اختلال شخصیت مرزی(بوردرلاین)

اختلال شخصیت مرزی (بوردرلاین)
بی ثباتی در روابط بین فردی و رفتار تکانشی بارز
تلاش دیوانه وار برای اجتناب از ترک شدن تنهاشدن(خیالی یا واقعی)
بی ثباتی و تنش شدید در روابط بین فردی با نوسان بین ایده ال سازی و بی ارزشی مفرط
از دید آنها افراد  یا کاملأ خوبندیا کاملأ بد
اختلال هویت با بی ثباتی در تصویر خود (self image)یا احساس خود(sense of self)
رفتار تکانه ای در زمینه های مختلف که احتمال آسیب شخصی وجود دارد
ولخرجی،سومصرف مواد،رانندگی بی مهابا،دوره های پر خوری،و روابط جسمی
رفتار،ژست،وتهدیدهای خودکشی مکرر یا رفتار آسیب رسان به خود
بی ثباتی عاطفی ملال تحریک پذیری اضطراب
احساس مزمن پوچی
خشم شدید و نامتناسب یا دشواری در کنترل خشم و درگیری فیزیکی
ایده های بدبینانه وابسته به استرس
بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانشناس ایران
بهترین روانشناس تهران
بهترین روانشناس کرج
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران
بهترین روانپزشک تهران
بهترین روانپزشک کرج