اختلال شخصیت هیستریونیک(نمایشی)

اختلال شخصیت هیستریونیک نمایشی:
هیجانی و توجه طلبی شدید
درموقعیت هایی که کانون توجه نباشند احساس ناراحتی میکنند
درتعامل با دیگران  اغلب تحریک کننده و اغواگرند
هیجانشان سطحی با تغییرات سریع است
بطور مدام از ظاهر فیزیکی خود برای جلب توجه دیگران استفاده میکنند
تکلم احساساتی و فاقد جزئیات
ابراز هیجانات نمایشی تئاترگونه و مبالغه آمیز است
تلقین پذیر و ساده
روابط را صمیمانه تراز آنچه که هست درنظر میگیرند
نگرانی شدید از دست دادن جذابیت قدرت و زیبایی
بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانشناس ایران
بهترین روانشناس تهران
بهترین روانشناس کرج
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران
بهترین روانپزشک تهران
بهترین روانپزشک کرج