اختلال شخصیت وابسته:
نیاز شدید به مراقبت شدن که منجر به رفتار مطیعانه و وابسته و ترس از جدایی میشود
بدون توصیه و اطمینان بخشی مفرط دیگران قادر به تصمیم گیری درباره  مسائل روزمره خود نیستند
نیاز دارند دیگران مسئولیت اکثر زمینه های مهم زندگیشان را بپذیرند
بدلیل ترس از دست دادن حمایت یا تأیید دیگران در ابراز مخالفت خود با آنها مشکل دارند
در شروع برنامه ها و انجام امور به تنهایی مشکل دارند
فاقد انگیزه و انرژی هستند
برای جلب محبت و حمایت دیگران افراط میکنند تا جایی که داوطلب انجام امور ناخوشایندمیشوند
در هنگام تنهایی احساس درماندگی و ناراحتی میکنند زیرا شدیدأ از ناتوانی در مراقبت از خود می ترسند
بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانشناس ایران
بهترین روانشناس تهران
بهترین روانشناس کرج
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران
بهترین روانپزشک تهران
بهترین روانپزشک کرج