اختلال شخصیت وسواسی

نظم و ترتیب،کمال طلبی،کنترل روانی و بین فردی به بهای ازدست دادن انعطاف پذیری،صراحت،و کارایی

اشتغال ذهنی با جزئیات،اصول،فهرست ها،ترتیب،سازمان یا برنامه هابه گونه ای که بخش عمده فعالیت ازدست میرود
بخاطر کمال طلبی قادر به اتمام طرح نیست
علاقه مفرط به کار به بهای حذف تفریح و دوستی
باوجدان،وظیفه شناس،دقیق،انعطاف ناپذیر،
اشیاء فرسوده را دور نمی اندازند
اکراه در تفویض امور به دیگران
خسیس یکدنده، لجوج،سرسخت
بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانشناس ایران
بهترین روانشناس تهران
بهترین روانشناس کرج
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران
بهترین روانپزشک تهران
بهترین روانپزشک کرج