اختلال شخصیت پارانویید(بدگمان)

اختلال شخصیت بدگمان(پارانویید)
به همه مشکوکند ومیترسند مورد سواستفاده بهره کشی و آسیب قرار گیرند
به وفاداری و صمیمیت دوسنان و اطرافیان مشکوکند و ازنزدیکی به دیگران پرهیز میکنند
انگیزه های دیگران را بدبینانه و کنایه آمیز تعبیر میکنندوپشت اتفاقات معمولی مفاهیم تحقیرآمیز و تهدید کننده میبینند
مدام کینه میورزند و تحقیر بی اعتنایی و اهانت را نمیبخشند
باورهای بدبینانه شان منجر به پرخاشگری تحریک پذیری و خشم میشود
در ارتباطشان حسود کنترل کننده و انحصارطلب هستند
بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانشناس ایران
بهترین روانشناس تهران
بهترین روانشناس کرج
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران
بهترین روانپزشک تهران
بهترین روانپزشک کرج