اضطراب:
عبارت است از احساس منتشر.ناخوشایند و مبهم دلواپسی
که غالبأ همراه با علائم جسمانی(تعریق . طپش قلب. سردرد. درد قفسه سینه
و تنگی نفس) است.

بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانپزشک ایران
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران