افسردگی فصلی:
شروع افسردگی در پاییز و زمستان
و
بهبودی در بهار و تابستان

بعلت کوتاهتر شدن مدت روشنایی روز

خواب زیاد

ولع به خوردن شیرینی

و افزایش اشتها

بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانپزشک ایران
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران