چهار گروه اختلال شخصیتی داریم

A=عجیب و غریب و غیر عادی

پارانویید(بدگمان)-اسکیزویید-اسکیزوتایپال
B=نمایشی-هیجانی و بی ثبات

نمایشی-خودشیفته-ضداجتماعی-مرزی
C=مضطرب و بیمناک

وابسته-اجتنابی-وسواسی
D= سایر موارد

پسیواگرسیو(منفعل پرخاشگر)
بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانشناس ایران
بهترین روانشناس تهران
بهترین روانشناس کرج
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران
بهترین روانپزشک تهران
بهترین روانپزشک کرج