ملاک های تشخیصی اسکیزوفرنیا:
الف-۲یا چندتا از علایم که در مدت یکماه تداوم داشته باشند:
۱.هذیان
۲.توهم
۳.تکلم آشفته
۴.رفتار آشفته
۵.علایم منفی

ب-اختلال کارکرد اجتماعی شغلی

ج-طول مدت نشانه ها حداقل ۶ماه ادامه یابد
که یکماه آن مربوط به علایم الف باشد
د-اختلال خلقی نباشد
ه-ناشی از مواد یا دارو یا اختلالات پزشکی نباشد
و-اوتیسم نباشد.

طول مدت اختلال جنون گذرا یکماه
اسکیزوفرنیفرم کمتر از۶ماه
و اسکیزوفرنیا بیش از ۶ ماه است
بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانشناس ایران
بهترین روانشناس تهران
بهترین روانشناس کرج
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران
بهترین روانپزشک تهران
بهترین روانپزشک کرج