اختلال شخصیت:

انعطاف ناپذیری+ناسازگاری که منجر به اختلال واضح در عملکرد اجتماعی و بین فردی و شغلی فرد شوذ و یا باعث ایجاد ناراحتی ذهنی در فرد شوند.
در اختلال شخصیت فرد قبول نداردکه مشکل دارد و باید تغییر کند از دیدگاه او بقیه باید تغییر کنند.
بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانشناس ایران
بهترین روانشناس تهران
بهترین روانشناس کرج
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران
بهترین روانپزشک تهران
بهترین روانپزشک کرج