فوبیا
فوبی:

ترس بیمارگونه و شدید
از یک موقعیت یا شئ یا موضوع میباشد
مثل
ترس از سگ
ترس ازگربه
ترس ازفضای بسته
ترس از محیط بسته
ترس از ارتفاع
ترس از تاریکی
ترس از تزریق آمپول
ترس از خون
ترس از جراحت
ترس از زخم
ترس از آب
ارس از آسانسور
ترس از پرنده
ترس از سوسک
ترس از موش
ترس از مار
ترس از تنگنا
ترس از جمع
ترس از بازار
ترس از سخنرانی
ترس از اتاق پرو

بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانپزشک ایران
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران