ملاک های اختلال وسواسی جبری

الف.وجود فکر یا عمل وسواسی:
۱.افکار.تکانه ها.یا تصاویر ذهنی تکراری و مقاوم که  برای شخص مزاحم و نامتناسب شمرده میشوند و اضطراب و ناراحتی بارز بوجود می آورند.

۲.افکار و تکانه ها و تصاویر ذهنی فقط نگرانی ساده در مورد مسائل زندگی واقعی نمیباشند.

۳.شخص میکوشد این افکار  یا تکانه هارا نادیده گرفته یا از ذهن خود کنار بزند یا آنهارا با عمل  یا فکری دیگر خنثی کند.

۴. شخص واقف است که افکار . تکانه هایا تصاویر ذهنی وسواسی حاصل ذهن خود او هستند.

اعمال وسواسی (جبری)
۱.رفتارها(مثل شستن دستها .منظم کردن و وارسی)
و اعمال ذهنی (مثل شمارش.تکرار کلمات به آرامی)
تکراری که شخص احساس میکند در پاسخ به  افکار وسواسی .یا مطابقت بااصولی که فرد ناگزیر از انجام دقیق آنهاست.مجبور است آنها را انجام دهد.

۲.رفتارها یا اعمال ذهنی برای تخفیف یا پیشگیری از ناراحتی یا وقوع یک اتفاق ترسناک برنامه ریزی میشود

ب)زمانی در طول اختلال شخص به افراطی و غیرمنطقی بودن افکارو اعمال وسواسی واقف میشود

ج)افکار و اعمال وسواسی ناراحتی شدید ایجاد میکند و وقت گیر هستند

و بطور چشمگیری برنامه زندگی کارکرد شغلی و تحصیلی و اجتماعی و روابط بادیگران را تخریب میکند

د)اختلال ناشی از مواد و بیماریهای پزشکی نباشد

روانپزشک

متخصص اعصاب و روان

متخصص روانپزشکی

بهترین روانپزشک

بهترین متخصص اعصاب و روان

بهترین متخصص روانپزشکی

بهترین روانپزشک دنیا

بهترین متخصص روانپزشکی دنیا

بهترین متخصص اعصاب و روان دنیا

بهترین روانپزشک ایران

بهترین متخصص روانپزشکی ایران

بهترین متخصص اعصاب و روان ایران

بهترین روانشناس دنیا

بهترین روانشناس ایران