اختلال کج خلقی پیش از قاعدگی
(premenstrual dysphoric disorder)(pms)
علایم بعد از تخمک گذاری شروع شده و ۵ روز قبل از قاعدگی به اوج خود میرسد و در طی قاعدگی رفع میشود
تغییرات خلقی
تحریک پذیری و عصبانیت و پرخاشگری
اضطراب
کاهش علائق
افزایش خستگی پذیری
کاهش تمرکز
سردرد،

ادم،

حساسیت breast
این اختلال شایع است و در بیش از ۴۰ درصد خانمها وجود دارد

بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانپزشک ایران
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران