ملاکهای تشخیص افسردگی اساسی

ملاک های تشخیص افسردگی اساسی

الف-۵تا(یابیشتر) از علائم زیر در یک دوره ۲هفته ای وجود داشته اند
و نشان دهنده تغییر سطح کارکرد قبلی هستند.حداقل یکی از علائم به صورت ۱)خلق افسرده
۲)ازدست دادن علاقه و لذت است.
توجه علائمی را که آشکارا ناشی از یک اختلال عمومی پزشکی یا هذیان و توهمات ناهماهنگ با خلق هستند،شامل نمیشودـ
۱-خلق افسرده اکثر مواقع روز،تقریبأ هر روز ،یا با ابراز بیمار(مثل احساس غمگینی و پوچی)یا مشاهدات دیگران (مثلأغمگین یا اشکبار بودن)
توجه:در کودکان و نوجوانان ممکن است بصورت خلق تحریک پذیر باشد.
۲-کاهش قابل ملاحظه علاقه یا احساس لذت نسبت به تمام،یا تقریبأ تمام فعالیت ها در قسمت عمده روز، تقریبأهرروز(بطوری که احساس ذهنی بیمار یا مشاهدات دیگران نشان می دهد)

۳-کاهش قابل ملاحظه وزن بدون پرهیز و رژیم غذایی یا افزایش وزن(مثلأبیش از ۵درصد وزن بدن در یکماه)یا کاهش و افزایش اشتها تقریبأهر روز
@ravanpezeshky
4-بیخوابی یا پرخوابی تقریبأهرروز
۵-تحریک یا کندی روانی-حرکتی تقریبأهرروز (قابل مشاهده برای دیگران،فقط مربوط به به احساس های ذهنی،بیقراری یا کندی نمیگردد)
۶-خستگی یا فقدان انرژی تقریبأ هر روز
۷-احساس بی ارزشی یا گناه بیجا(که ممکن است هذیانی باشد)تقریبأ هر روز(فقط شامل خودملامتگری و احساس گناه در مورد بیمار بودن نمیگردد)
۸-کاهش توانایی تفکر یا تمرکز،بلاتصمیمی،تقریبأهر روز (یا احساس ذهنی بیمار یا مشاهدات دیگران)
۹-افکار تکرار شونده مرگ(نه بصورت ترس از مرگ)افکار خودکشی تکراری بدون نقشه خاصی،یا اقدام به خودکشی یا طرح خاصی برای خودکشی

ب)علائم شامل ملاکهای اختلال دوقطبی نوع مختلط نمیگردد،

ج)علایم ناراحتی قابل ملاحظه بالینی یا تخریب در عملکرد اجتماعی ، شغلی،یا سایر زمینه های مهم را موجب شوند،

د)علایم ناشی از تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده(داروی نسخه شده یا مورد سومصرف)یا یک اختلال عمومی پزشکی(مثل کمکاری تیروئید)نمیباشد،

ز)داغدیدگی توضیح بهتری برای علائم ارائه نمیکند،یعنی پس از فقدابهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانپزشک ایران
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایرانن فردی محبوب، علایم بیش از ۲ ماه طول کشیده و یا تخریب بارز در عملکرد، اشتغال ذهنی بیمارگونه با بی ارزشی ،افکار خودکشی،علایم سایکوتیک یا کندی روانی -حرکتی همراه است.