افسردگی در کودکان و نوجوانان:

ترس از مدرسه

چسبندگی اغراقی به والدین

افت تحصیلی

سوء مصرف مواد

رفتار ضد اجتماعی

هرج و مرج طلبی جنسی

بهترین متخصص روانپزشکی
بهترین متخصص اعصاب و روان
بهترین روانپزشک
بهترین روانپزشک دنیا
بهترین متخصص روانپزشکی دنیا
بهترین روانشناس دنیا
بهترین روانپزشک جهان
بهترین متخصص اعصاب جهان
بهترین روانشناس جهان
بهترین روانپزشک ایران
بهترین متخصص روانپزشکی ایران
بهترین روانپزشک ایران