ارزیابی شخصیتی و روحی زوجین قبل از ازدواج، بررسی و حل مشکلات واختلافات دوران نامزدی، بررسی و ارزیابی بیماری های عصبی و روحی و روانی زوجین قبل از ازدواج