درمان غیر دارویی اضطراب، افسردگی، پانیک، کاهش اعتماد به نفس، مشکلات عاطفی، شکست عاطفی، خیانت عاطفی، کم رویی