اختلال شخصیت بدگمان(پارانویید) به همه مشکوکند ومیترسند مورد سواستفاده بهره کشی و آسیب قرار گیرند به وفاداری و صمیمیت دوسنان و اطرافیان مشکوکند و ازنزدیکی به دیگران پرهیز میکنند انگیزه های دیگران را بدبینانه و کنایه آمیز تعبیر میکنندوپشت اتفاقات معمولی مفاهیم
ادامه مطلب

اختلال شخصیت اسکیزوئید: ازروابط نزدیک از جمله عضو خانواده بودن نه لذت میبرند نه تمایل دارند فعالیتشان انفرادی است غیر بستگان درجه اول دوست صمیمی ندارند به تمجید و انتقاد دیگران بیتفاوتند از نظر عاطفی سرد ند شوخ طبع نیستند فعالیت های
ادامه مطلب

چهار گروه اختلال شخصیتی داریم A=عجیب و غریب و غیر عادی پارانویید(بدگمان)-اسکیزویید-اسکیزوتایپال B=نمایشی-هیجانی و بی ثبات نمایشی-خودشیفته-ضداجتماعی-مرزی C=مضطرب و بیمناک وابسته-اجتنابی-وسواسی D= سایر موارد پسیواگرسیو(منفعل پرخاشگر) بهترین متخصص روانپزشکی بهترین متخصص اعصاب و روان بهترین روانپزشک بهترین روانپزشک دنیا بهترین متخصص روانپزشکی
ادامه مطلب

اختلال شخصیت: انعطاف ناپذیری+ناسازگاری که منجر به اختلال واضح در عملکرد اجتماعی و بین فردی و شغلی فرد شوذ و یا باعث ایجاد ناراحتی ذهنی در فرد شوند. در اختلال شخصیت فرد قبول نداردکه مشکل دارد و باید تغییر کند از دیدگاه
ادامه مطلب

تعریف شخصیت: شخصیت عبارت است از مجموعه صفات رفتاری و هیجانی فرد که در شرایط عادی ؛ زندگی روزمره فرد را رقم زده و نسبتأ ثابت و قابل پیش بینی است. بهترین متخصص روانپزشکی بهترین متخصص اعصاب و روان بهترین روانپزشک بهترین
ادامه مطلب