ترس واکنشی است در برابر یک تهدید معین شناخته شده و خارجی ولی اضطراب پاسخی در برابر یک تهدید درونی نامعین و مبهم است بهترین متخصص روانپزشکیبهترین متخصص اعصاب و روانبهترین روانپزشکبهترین روانپزشک دنیابهترین متخصص روانپزشکی دنیابهترین روانشناس دنیابهترین روانپزشک جهانبهترین متخصص
ادامه مطلب

اختلال دو قطبی نوع ۱ یک دوره مشخص شیدایی طبق ملاک های ذیل: الف-یک دوره مشخص خلق بالا یا تحریک پذیر حداقل ۱هفته ب-همزمان سه مورد یا بیشتر از موارد ذیل همراه باشد ۱-افزایش اعتماد به نفس یا خود بزرگ بینی ۲-کاهش
ادامه مطلب

اختلال دوقطبی نوع۲ اختلال مزمنی است از دوره های نیمه شیدایی و افسردگی اساسی بهترین متخصص روانپزشکیبهترین متخصص اعصاب و روانبهترین روانپزشکبهترین روانپزشک دنیابهترین متخصص روانپزشکی دنیابهترین روانشناس دنیابهترین روانپزشک جهانبهترین متخصص اعصاب جهانبهترین روانشناس جهانبهترین روانپزشک ایرانبهترین متخصص روانپزشکی ایرانبهترین روانپزشک
ادامه مطلب

اختلال خلق ادواری اختلال مزمنی است از دوره های نیمه شیدایی و افسردگی خفیف حداقل بمدت ۲سال بهترین متخصص روانپزشکیبهترین متخصص اعصاب و روانبهترین روانپزشکبهترین روانپزشک دنیابهترین متخصص روانپزشکی دنیابهترین روانشناس دنیابهترین روانپزشک جهانبهترین متخصص اعصاب جهانبهترین روانشناس جهانبهترین روانپزشک ایرانبهترین متخصص
ادامه مطلب

افسردگی فصلی: شروع افسردگی در پاییز و زمستان و بهبودی در بهار و تابستان بعلت کوتاهتر شدن مدت روشنایی روز خواب زیاد ولع به خوردن شیرینی و افزایش اشتها بهترین متخصص روانپزشکیبهترین متخصص اعصاب و روانبهترین روانپزشکبهترین روانپزشک دنیابهترین متخصص روانپزشکی دنیابهترین
ادامه مطلب